کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اقدام به تحلیل پایداری تونل پردیس در شمال شرق تهران با استفاده از پروفیل های سه بعدی جابجایی و تنش های اطراف تونل گشته است. پروفیل های یاد شده از روی مدل های عددی ساخته شده توسط نرم افزار FLAC3D بدست آمده اند و دید کاملی نسبت به وضعیت جابجایی ها و تنش های اطراف تونل فراهم می کنند. با مقایسه مقادیر حداکثر این جابجایی ها با مقادیر بحرانی مربوطه می توان وضعیت پایداری تونل را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین در این مطالعه وضعیت سیستم نگهداری در زون رسی تونل مذکور مورد بحث قرار گرفته و اهمیت پدیده فرو رفتن حائل در زمین کف تونل و تاثیر آن در پایداری تونل به نمایش درآمده است.

کلیدواژه‌ها