بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی شده است تا با انجام تعدادی آزمایش در سلول فشار سه محوری ( موسوم به سلول تغییر یافته هوک ) که بدین منظور طراحی و ساخته شده است ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان را برای انواع بولت آج دار تحت شرایط مختلف فشار جانبی بدست آورد. بدین منظور نمونه هایی از آرماتور های نوع A3 ( که به وفور براینگهداری سازه های سنگی مورد استفاده قرار می گیرند ) و همچنینمیل گرد های تمام رزوه موسوم به Dywidag توسط سیمان پرتلند تزریق و آماده می شوند . بعلاوه برای ارزیابی شکل آج دار میزان بابری بولت تعدادی بولت با شکل اج طراحی شده جدید نیز ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند . این نمونه ها پس از قرار گرفتن در سلول فشار به کمک روغن هیدرولیک تحت فشار قابت جانبی قرار گرفته و همزمان توسط جک مخصوصی ازداخل سیمان کشیده می شوند . رابطه جابجایی محوری – بار محوری بولت و همچنین اتساع جانبی نمونه در هنگام آزمایش با استفاده از یک سیستم اتوماتیک جمع آوری داده ترسیم می شود . در این گزارش سیستم استفاده شده و نحوه انجام آزمایش بیان و نتایج بدست آمده تفسیر و نتیجه گیری می شوند . با توجه به اطلاعات بدستآمده از انواع بولت های متداول و نیز بولت های جدید ساخته شده می توان گفت که شکل آج تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی میزان چسبندگی ندارد مشروط بر آن که سطح سیمان تحت برش و اتساع در بولت های گوناگون مساوی باقی بماند . به عبارت دیگر عامل کنترل کننده در میزان چسبندگی بدست آمده در یک آزمایش کشش محوری ، سطحی از سیمان است که تحت برش قرار می گیرد نه شکل آج .

کلیدواژه‌ها