پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی

نویسندگان

چکیده

میدان نفتی منصوری که یکی از میادین نفتی حائز اهمیت در جنوب غرب ایران می‌باشد، سالهاست که با مشکل تولید ماسه مواجه بوده و تحلیلهای اولیه حاکی از وجود این مشکل در میدان مذکور دارد. بطور کلی برای بررسی تولید ماسه در مخازن ماسه‌سنگی تولید کنندة نفت و گاز، روشهای متعددی که شامل روشهای تجربی، روشهای عددی، روشهای فیزیکی و روشهای ریاضی می‌باشند، وجود دارد. با توجه به قابلیتهای مدلهای عددی در مدلسازی هندسه‌های پیچیده و شرایط تنش و فشار بالا، نرم‌افزار FLAC3D که بر مبنای اجزای مجزا بوده و قابلیت مدلسازی هیدرومکانیکی را دارد برای مدلسازی تولید ماسه در این میدان انتخاب شد. مدل عددی ابتدا با استفاده از یک مدل فیزیکی بررسی تولید ماسه کالیبره گردید و سپس مجموعة چاه و سوراخهای موجود در دیوارة آن که مولدهای اصلی نفت می‌باشند تحت آنالیز عددی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ابتدا تولید ماسه از سوراخها صورت می‌گیرد و با تجاوز فشار چاه از حد معینی، مجموعة سوراخها تخریب شده و تولید ماسه در مقیاس وسیع صورت می‌گیرد که نتیجة آن هجوم زون تخریب شده به درون چاه و مسدود کردن کلی آن می‌باشد. انجام آنالیز فوق برای چاههای میدان منصوری نشان داد که چاههای این میدان در آستانة تولید شدید ماسه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها