نویسنده = غلامحسین لیاقت
خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

غلامحسین لیاقت؛ مجتبی صدیقی؛ حمیدرضا داغیانی؛ علی علوی نیا