نویسنده = �������������� ���������� ������ ��������
وزنه های بالانسینگ با ممان اینرسی مینیمم

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

منصور نیک خواه بهرامی