نویسنده = ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 10
1. تازه های علم و صنعت

دوره 44، شماره 0، بهار 1361

زین العابدین نجات


2. امیدهای استفاده از پتانسیل های آبی کوچک در ایران

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

زین العابدین نجات؛ رضا متقیان؛ عسگر هورفر


3. تازه های علم و صنعت

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

رضا متقیان؛ زین العابدین نجات


5. بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد

دوره 37، شماره 0، پاییز 1356

زین العابدین نجات؛ حامد امام جمعه زاده؛ عزراساسون


6. انرژی حرارتی زمین قسمت سوم "کاربرد انرژی

دوره 36، شماره 0، زمستان 1355

زین العابدین نجات


8. انرژی حرارتی زمین (1) قسمت اول –معرفی موضوع

دوره 30، شماره 0، زمستان 1353

زین العابدین نجات


9. روش تشبیهی جدید برای مطالعه هدایت حرارت در مختصات دو بعدی

دوره 19، شماره 0، بهار 1350

زین العابدین نجات؛ محمد رضا هوشنگی