بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد

نویسندگان

چکیده

مخارن آب گرم زیر زمینی و چشمه های آب گرم سطحی وقتی دارای درجه حرارت پایین تر از نقطه جوش آب باشد مستقیما نمی توانند در سیکلهای تولید نیرو مورد استفاده قرار بگیرند . برای بازیابی گرمای این منابع انرژی حرارتی زمین ممکن است از سیکل رانکلین سیالهای مبرد انجام گرفته و نتایج آن در این مقاله آمده است . برای تکمیل مطالعه حداکثر درجه حرارت مولد بخار سیال متناسب با نوع و با توجه به نقطه بحرانی انتخاب شده است .