انرژی حرارتی زمین قسمت دوم – انواع منابع انرژی و ساختمان آن

نویسنده

چکیده

پژوهشهای دامنه داری در زمینه اکتشاف وبهره برداری از انرژی حرارتی بعمل آمده است. دراین مقاله سعی شده است انواع مختلف این منابع را تشریح کرده وساختمان آنها از نظر زمین شناسی مورد بحث قرار گیرد.سپس مختصری از کاربرد زمین شناسی – آبشناسی –ژئو فیزیک و ژئوشیمی در اکتشاف این نوع منابع درج شده است.