نویسنده = زین العابدین نجات
تازه های علم و صنعت

دوره 44، شماره 0، خرداد 1361

زین العابدین نجات


امیدهای استفاده از پتانسیل های آبی کوچک در ایران

دوره 43، شماره 0، دی 1360

زین العابدین نجات؛ رضا متقیان؛ عسگر هورفر


تازه های علم و صنعت

دوره 43، شماره 0، دی 1360

رضا متقیان؛ زین العابدین نجات


بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد

دوره 37، شماره 0، مهر 1356

زین العابدین نجات؛ حامد امام جمعه زاده؛ عزراساسون


روش تشبیهی جدید برای مطالعه هدایت حرارت در مختصات دو بعدی

دوره 19، شماره 0، فروردین 1350

زین العابدین نجات؛ محمد رضا هوشنگی