نویسنده = سهرابعلی قربانیان
تعداد مقالات: 4
1. استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

دوره 42، شماره 8، زمستان 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


2. بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

دوره 42، شماره 2، بهار 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


3. بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ محمد قنادی


4. بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور