نویسنده = سهرابعلی قربانیان
استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ محمد قنادی


بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور