استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

نویسندگان

چکیده

ایران دارای ذخایر عظیم سلستین است. بر اساس برآورد به عمل آمده، میزان قطعی این ذخایر 2 میلیون تن با عیار 75 تا 95 درصد سولفات استرانسیم است. سولفات استرانسیم در صنعت مصرف چندانی ندارد، ولی به صورت کربنات استرانسیم کاربرد وسیعی از جمله در ساخت لامپ تلویزیون رنگی، صنایع پیرو تکنیک، سرامیک سازی، رنگ‌سازی، تصفیه فلز روی و ... دارد. کربنات استرانسیم خود از سولفید استرانسیم حاصل از احیـاء سولفات استرانسیم توسط کک در کـوره الکتـریکی نتیجه می‌گردد. در کار تجربی حاضر تولید سولفید استرانسیم از ماده معدنی سلستین با انجام آزمایش های دقیق مورد بررسی قرار گرفت و استخراج آن توسط حلال مناسب از محصول کوره احیاء انجام شد. هم چنین اثر عوامل مهمی چون دمای فرآیند، زمان فـرآیند، دانـه بندی خـوراک و اثر نسبت وزنی حلال به محصول کوره احیاء بر روی راندمان استـخراج ارزیابی گردید که در بهترین شرایط آزمایشگاهی, رانـدمانی معادل 97% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها