دوره و شماره: دوره 20، شماره 0 - شماره پیاپی 1000200، پاییز 1350