صفحه گرد طره ای تحت تاثیر بار و لنگر شعاعی خطی یکنواخت

نویسنده

چکیده

در این مقاله تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد طره ای که تحت تاثیر بار خطی همواری موثر بین مرکز و تکیه گاه صفحه باشد بدست آمده و نیز حالتی که صفحه تحت تاثیر لنگر شعاعی خطی ای بشدت ثابت و واقع بین مرکز صفحه و تکیه گاه و یا بین تکیه گاه و محیط باشد ، حل شده است .

بعلاوه در پایان مقاله کاربرد این نوع بارگزاری ها ذکر شده است .