دوره و شماره: دوره 10، شماره 0 - شماره پیاپی 1000197، بهار 1347 
17. ژئودزی فضایی

مهندس ایرج شمس ملک آرا