تئوری و محاسبات ساختمانهای منظم (استاتیک ، دینامیک و بار بحرانی )

نویسنده

چکیده

مطالعه زیر حل عمومی مسایل فرکانس طبیعی ، نیروها ،تغییر شکل ارتجاعی و بار بحرانی را در ساختمانهای منظم که تحت هر نوع بار وارد باشد شرح داده و روش جدیدی را برای محاسبه مقادیر مزبور ارائه می نماید .
معادلات تعادل یک عنصر منفرد به صورت ماتریس نشان داده می شود تعادل یک مفصل اختیاری به وسیله معادلات تفاوتهای محدود بیان شده و سپس به صورت بسته و با استفاده از توابع سینوسی ( جهت توزیع لنگرهای خمشی و چرخشهای مفاصل) حل میگردد در ساختمانهای مورد بحث معادلات تعادل طوری حل شده اند که فرمولهای نهایی تاثیرات متقابل اجزا مختلف ساختمان را در بر دارند در پایان دو مثال عددی نیز داده شده است .