دوره و شماره: دوره 5، شماره 0 - شماره پیاپی 1000196، مهر 1345