دوره و شماره: دوره 24، شماره 0 - شماره پیاپی 1000187، زمستان 1351 
2. ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه

آ.آ.گووژدف؛ آ.آ.چیستیاکوف؛ آ.و.شوییک؛ رضا قریشی