مطالعه تیپ کانسارهای کرومیت ایران

نویسنده

چکیده

کانسارهای کرومیت ایران از سابق بصورت توده های عدسی مانند:نامنظم و پراکنده معرفی شده است که چه در شمال ایران (منطقه خراسان ) و چه در جنوب کشور (منطقه اسفند دقه و فاریاب ) بشکل عدسی ها و توده ها ی نامنظم در داخل سنگ ها ی آذرین قلیائی تا بسیار قلیائی تشکیل شده است.این عقیده تیپ کانسارهای کرومیت تمام ایران را در رده ای جامی دهد که بوسیله P.Thayer بنام رده کالیفرنیا معرفی شده است و شورنبرگ آلمانی نیز در سال 1959 چنین نظری را ابراز داشته است.
قبول این نظر بدون شک توده های کرومیت ایران را از لحاظ تخمین مقدار ذخیره آن مبهم نگهداشته واکتشاف توده های پراکنده آن را با اصل تصادف پیش بینی میکند و بنابراین استخراج و سرمایه گذاری را با احتیاط توام می سازد .
بدون شک در اکتشاف واظهار نظر قطعی درباره این توده ها مطالعات تکنونیکی ارزنده ای دارد،لیکن تشابه ظاهری رخساره های سنگ شناسی منطقه و فرسایش مشابه آنها که موجب تشکیل قشری از مواد تجزیه شده در سطح خارجی سنگ ها شده است اقتضا می کند که با مطالعه کانی شناسی وسنگ شناسی این توده ها علاوه بر توضیح بستگی یا عدم بستگی توده های کرومیت ،لا اقل بطور محلی در مقیاس محدودی وضع تکتونیکی آن ها نیز مشخص شود.
مطالعات کانی شناسی وسنگ شناسی سنگ های در برگیرنده کرومیت در شمال و جنوب ایران و مقایسه آنها با همدیگر نشان می دهد که شکل اولیه توده های کانسار دراین دو منطقه با هم متفاوت بوده است . این کانسارها در شمال بصورت عدسی ها یا توده های نامنظم مجزا ومستقل و در جنوب احتمالا بصورت یک توده لایه مانند ماگمائی و پیوسته تشکیل شده است.عوامل تکتونیکی بعدا موجب شکستگی و پراکندگی آن گردیده است.باین ترتیب بنظر میرسد که میتوان با مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی وارتباط فاسیس های مختلف سنگ ها و تغییرات آنها برای اکتشاف ذخایر کرومیت در جنوب پیدا کرد که قطعا در بالا بردن ارزش اقتصادی این منطقه تاثیر مثبتی خواهد داشت.