ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه

نویسندگان

چکیده

موضوع مورد تحقیق رفتار (BEHAVIOUR) ستونهای بتنی وبتن آرمه تحت شرایط مختلف بارگذاری است.مطالعه تجربی شامل آزمایش تعداد زیادی ستونها ی دو سر مفصلی با ضریب لاغری بین 35 تا 135 تحت بارهای کوتاه مدت و دراز مدت با خروج از مرکزها ی متفاوت میباشد. مقاومت بتن و درصد فولاد نمونه ها نیز در مقیاس وسیعی متغییر بوده است.
تجزیه و تحلیل نظری با توجه به تاثیر زمان انجام گرفته وبدین منظور روابط اصلی تئوری وارفتگی) creep) خطی و غیر خطی بتن بکارگرفته شده است. تمام محاسبات بکمک حسابگر الکترونیکی انجام پذیر است.