کلیدواژه‌ها = انترپولاسیون
?-shape‌ ها در مدلسازی رقومی سطح زمین

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

جلال امینی؛ حیدر راست ویسی