?-shape‌ ها در مدلسازی رقومی سطح زمین

نویسندگان

61114378

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در بازسازی سطوح در مهندسی نقشه‌برداری چگونگی اتصال نقاط نمونه‌برداری شده به یکدیگر است. یکی از روشهای اتصال، استفاده از شبکه نامنظم مثلث بندی شده (TIN) است، که بهترین الگوریتم پیشنهاد شده، الگوریتم دلونی است. این الگوریتم در برخی موارد در نشان‌دادن واقعیات و جزئیات ضعف دارد. هدف از این مقاله معرفی ?-shapeها است که می‌توانند نقاط ضعف و نواقص الگوریتم دلونی را بهبود دهند. در این مقاله از?-shape ها برای مدل‌سازی رقومی زمین استفاده می‌شود. با توجه به اینکه‌ی-shape ها تا کنون در کاربردهای مهندسی نقشه‌برداری مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بر آن شدیم تا توانمندی‌های آنها را در این کاربرد، DTM، بررسی نماییم. لذا، پس از یک سری تعاریف مقدماتی، مراحل ساخت ?-shapeها را توضیح و کارهایی که برای توسعه ?-shapeها پیشنهاد شده مورد بررسی قرار داده‌ایم. ?-shapeها بدلیل داشتن معیار کنترلی ? می توانند برای تعیین گپ‌ها و تصحیح مثلث‌های بدست آمده از مثلث بندی دلونی استفاده شوند. با توجه به قابلیت ?-shapeها در تعیین مرز، می‌توان از آنها برای بازسازی سطوح سه‌بعدی، بخصوص در داده‌های لیزر اسکن که با ابری از نقاط مواجه هستیم، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها