بررسی وزن اسپیلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین

نویسندگان

61114378

چکیده

مدل های ریاضی گوناگونی برای برازش سطح توپوگرافی زمینی پیشنهاد شده است که یکی از این مدل ها سطوح اسپلاین های صفحات نازک می باشند. در این مقاله ابتدا به تشریح ریاضی اسپلاین های صفحات نازک و سپس به حل و پیاده سازی روی داده های رقومی زمین پرداخته می شود. از آنجا که حل هر مسئله معمولاً مسائل جدیدی مطرح می کند روش حل مذکور نیز مسئله وزن را پیش می کشد. برای بررسی وزن, بر اساس وابستگی یا عدم وابستگی به چگالی, دو گونه وزن کلی در نظر گرفته شد. به نمایندگی از روش های وابسته به چگالی نقاط, روش ورونی و روش وزن ثابت در برابر آن در نظر گرفته شد. در نتیجه به صورت تجربی اثبات شد سطوح حاصل از اسپیلان های صفحات نازک به پراکندگی نقاط ایجاد کننده آنها وابستگی ندارند.

کلیدواژه‌ها