کلیدواژه‌ها = ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی
حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور


حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور