کلیدواژه‌ها = سیستم دو سطحی
مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی؛ پدرام صهبا