نویسنده = ابوالقاسم عطائی
سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

روزبه نیکخواه مشائی؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ ابوالقاسم عطائی