سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی

نویسندگان

88012999

چکیده

در تحقیق حاضر، پودر مغناطیسی هگزافریت باریم با روش سنتز دمای بالای خود پیشرو یا SHS1 از پودر آهن، اکسید آهن و نیترات باریم تهیه شد. نسبت مولی Fe/Ba برابر 9 انتخاب شد و نسبتهای مختلف آهن و اکسید آهن مورد استفاده قرار گرفت. آنیل شدن محصولات SHS در محدوده دمایی 850 تا C ?1150 انجام گردید. ساختار فازی، نوع واکنش‌های صورت گرفته طی SHS و آنیل شدن بر اثر تغییر میزان آهن مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند SHS در نمونه با نسبت Fe به Fe2O3 برابر 2 دارای سرعت مناسب بوده و بدون توقف پیش رفت و واکنشها بطور کامل انجام شد. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه های SHS شده حاکی از حضور فازهای منوفریت باریم، وستیت، مگنتیت و مقدار کمی آهن، هماتیت و هگزا فریت باریم بود. همچنین نتایج آزمایش DTA/TGA نشان‌دهنده تشکیل فاز هگزا فریت باریم در طی یک واکنش گرمازا می باشد. نتایج نشان داد که افزایش دمای آنیل سبب پیشرفت واکنش تشکیل هگزافریت باریم شده و میدان پسماند زدای مغناطیسی و مغناطش اشباع نمونه آنیل شده در دمای C ?1050 به ترتیبkOe 8/1و emu/g 7/54 اندازه گیری گردید. تصویر SEM نیز بلورهای شش ضلعی هگزا فریت باریم را با ابعاد کمتر از ?m2 در نمونه آنیل شده در دمای C ?1150 نشان داد.

کلیدواژه‌ها