نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

سید مهدی زهرائی؛ لیلی ارشاد