نویسنده = فرهنگ جلالی فراهانی
بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی


بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

محمود محسنی؛ فرهنگ جلالی فراهانی