روش جدید حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت تعیین حجم هیدروکربن اولیه و عملکرد مخازن

نویسندگان

چکیده

این مقاله روش جدیدی را برای حل معادله موازنه مواد با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیکی معرفی می کند. این الگوریتم با قابلیتهایی که داراست توانایی این را دارد که معادله موازنه مواد را به تنهایی حل کرده و بدون فرض مدل آبده مستقیما مقدار هیدروکربن درجا و شارآب ورودی به مخزن را مشخص نماید. در روش های مرسوم حل معادله موازنه مواد از معادلات مدلهای آبده به عنوان یک معادله کمکی استفاده می شود و برای حل مدل آبده نیاز به استفاده از خواص آبده است. این خواص اغلب دارای عدم قطعیت هستند زیرا به دلیل هزینه های بالای حفاری، برای پارامترهای آبده، به اطلاعات تخمینی اکتفا می شود. این مطالعه به شرح این تکنیک جدید و بررسی چند مثال عملی می پردازد تا توانایی های غیر قابل انکار آن را در پرهیز از محاسبات زاید ریاضی و حذف مرحله حدس و خطا نشان دهد. یکی از موارد بررسی شده میدان نفتی کربناته واقع در جنوب غرب ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها