نویسنده = شاهرخ مالک
مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

شاهرخ مالک؛ حسین حداد کلور؛ کامبیز کامیاب مقدم؛ محمد رضا پور افشاری