نویسنده = محمد سعدی مسگری
مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار


توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی