نویسنده = مهندس ایرج شمس ملک آرا
پژوهش برای بهره برداری بهتر (قسمت دوم)

دوره 32، شماره 0، مهر 1354

مهندس ایرج شمس ملک آرا


ژئودزی فضایی

دوره 10، شماره 0، فروردین 1347

مهندس ایرج شمس ملک آرا


ژئودزی ماهواره

دوره 5، شماره 0، مهر 1345

مهندس ایرج شمس ملک آرا


جهت یاب زیرزمینی سه شاغولی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1344

مهندس ایرج شمس ملک آرا