نویسنده = دکتر محمود موسوی مشهدی
تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر محمود موسوی مشهدی؛ مهندس فرهاد جاویدراد؛ مهندس علی شمسیان


تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود

دوره 51، شماره 0، مهر 1370

مهندی فرهاد جاوید راد؛ دکتر محمود موسوی مشهدی