تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش در تحلیل دینامیکی سازه های ساندویچی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند به این منظور یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن 77 نوشته شده که عملیات آنالیز دینامیکی سازه های ساندویچی را از روش بی همتهی انجام می دهد از این برنامه علاوه بر تعیین بسامدهای طبیعی و نرمال می توان برای بدست آوردن پاسخ دینامیکی سازه به شرایط اولیه و به نیرو استفاده نمود در این تحقیق با حل چند مسله به کمک برنامه تهیه شده اثر جرم متمرکز شرایط تکیه گاهی و اثر نوع جزءبندی بر بسامدهای طبیعی تیرها و صفحات ساندویچی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و در نهایت بسامدهای طبیعی یک صفحه ساندویچی یا یک صفحه ساده همجنس و هموزن مقایسه شده است .