نویسنده = ������������������ ������������������
مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی پور قاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی