مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان

نویسندگان

چکیده

لرزش زمین ناشی ازانفجاری در معادن از جمله مباحثی است که پژوهشگران مختلف در جهت چگونگی و پیش بینی آن مطالعات زیادی انجام داده اند . مدل های ریاضی ارائه شده از طرف این افراد از نتایج مهم این مطالعات است که در این نوشتار ، اصول این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و کاستی های آنها مشخص شده است . با استفاده از داده های واقعی مدل ریاضی تجربی جدیدی پیشنهاد شده است که با تغییراتی نسبت به مدل های قبلی از نظر بعضی پارامتر های ورودی همراه است . مبنای این بررسی و مدل ارائه شده تجزیه و تحلیل 14 انفجاری است که در معدن مس سرچشمه انجام داده های حاصل از آنها توسط لرزه نگار ها ثبت شده است . در مدل پیشنهادی به جای عامل میزان خرج منفجر شده در هر تاخیر از میزان خرجی که لرزش حاصل از آن در محدوده زمانی معیبن به محل ثبت می رسد استفاده شده و محدود زمانی مناسب برای این معدن نیز برای 10 میلی ثانیه به دست آمده است . نتایج حاصل از کاربرد مدل پیشنهادی و سایر مدل های موجود با مقادیر واقعی ثبت شده مقایسه شده است . این مقایسه به خوبی نشان می دهد که کارایی مدل جدید به مراتب بهتر از مدل های پیشین است .

کلیدواژه‌ها