نویسنده = علیرضا صالح پور
استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور