نویسنده = حیدرپور، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور


2. حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور