نویسنده = سید خطیب الاسلام صدرنژاد
ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

امیرحسین توابی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سیروس عسگری


ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ علیرضا محمودیان؛ عباس رضوی منش


سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی