ترمودینامیک جذب رنیوم توسط رزین آنیونی قوی

نویسندگان

66005717

چکیده

اکسید رنیوم بدست آمده در فرآیند‌های صنعتی معمولا" به فرم است. این ماده در آب حلالیت بالایی داشته و پس از حل شدن بصورت آنیون در می‌آید که برای جداسازی آن از محلول از رزین‌های مبادله یونی استفاده می شود. محققین قبلی، ضریب استوکیومتری واکنش مبادله یونی را بطور ساده انگارانه یک درنظر گرفته اند؛ در حالی که مقدار واقعی این ضریب بر کمیات ترمودینامیکی و سینتیکی لازم برای محاسبات طراحی و بهینه سازی فرایند تاثیر بسزایی دارد. در این تحقیق، ابتدا ضریب استوکیومتری واکنش مبادله آنیون با در رزین با استفاده از روابط تعادلی و اندازه گیریهای آزمایشگاهی تعیین شد؛ سپس با بکارگیری مقدار بدست آمده و اندازه گیری تاثیر دما بر ضریب توزیع رنیوم بین محلول و رزین، رابطه تغییر انرژی آزاد استاندارد ظاهری واکنش مبادله یونی بر اساس حالات استاندارد (الف) مبادله کننده یونی: رزین خیس شده در آب مقطر حاوی اسید کلریدریک یک نرمال، (ب) محلول حاوی فلز: پررنات پتاسیوم یک نرمال و (ج) نمک تولید شده در اثر واکنش تبادلی: محلول کلرور پتاسیوم یک نرمال محاسبه شد. در نتیجه مقادیر تغییر انرژی آزاد استاندارد ظاهری برای سه نوع رزین آنیونی (الف) امبرلایت1 برابر ژول بر مول، (ب) واریان2 برابر ژول بر مول و (ج) پیورلایت3 برابر ژول بر مول مشخص شد.

کلیدواژه‌ها