ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل

نویسندگان

66005717

چکیده

در این مقاله ریزساختار و استحاله حافظه‌داری مربوط به تشکیل فاز R در آلیاژ دوتایی نیکل – تیتانیوم غنی از نیکل با ترکیب 50.23%atNi بررسی شده است. پس از آنیل کردن، نمونه دردمای 773K به مدت 1، 5 و 7 ساعت پیرسازی شد. مطالعات میکروسکوپی نشان ‌داد که فاز شبه ‌پایدار R بصورت ناهمگن و اغلب در حوالی مرزدانه‌ها جوانه‌زده و رشد می‌کند به طوری که مقدار فاز R با زمان پیرسازی افزایش می یابد. مطالعات میکروسکوپ الکترونی TEM، همزمانی تشکیل نابجایی و فاز R در ریز ساختار آلیاژ در حین پیر کردن را نشان می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود که تشکیل فاز R در ریزساختار به میدان‌های تنش تولید شده در اطراف خطوط نابجایی مرتبط تلقی شود. با افزایش شدت میدان‌ کرنش الاستیک در زمینه، امکان استحاله مستقیم آستنیت به مارتنزیت محدود ‌و تولید فاز میانی R توسعه یافت. مشاهدات نشان‌ ‌داد که در نتیجه عملیات پیرسازی انواع جدیدی از دوقلویی و مورفولوژی خودتطبیقی بسته‌های دوقلویی در ریزساختار مارتنزیتی، همزمان با حضور فاز R، تشکیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها