نویسنده = حسین بهمنیار
مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل


بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

حسین بهمنیار؛ داریوش باستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ سید جابر صفدری؛ محمد علی سائلی


شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی

دوره 54، شماره 0، آذر 1365

حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی