بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار

نویسندگان

چکیده

یکی از پارامترهای اساسی و مهم در طراحی ستون های ضربه ای ضریب کلی انتقال جرم فاز پراکنده یا پیوسته است . دراین مقاله به صورت تجربی و با استفاده از معادلات ارائه شده تئوری برای ضریب کلی انتقال جرم فاز پراکنده از قبیل معادله Newman یا اصلاح شده آن با اعمال اثر چرخشهای درونی قطرات به صورت فاکتور افزایش دهنده ضریب نفوذ (R) جزء منتقل شونده ( استفاده از به جای ) , معادله Kronig and Brink و معادله Handlos and Baron , در شرایط عملیاتی مختلف به محاسبه ارتفاع ستون های ضربه ای پرداخته شده است. نتایج حاصل از محاسبات ارتفاع ستون تحت شرایط عملیاتی مختلف ( فرکانس ضربه , دامنه ضربه , دبی حجمی فاز پراکنده و پیوسته) نشان می دهد که در طراحی ستون های ضربه ای استفاده از معادلات Newman,Koring and Brink, و معادلات Temos,Davies و Steiner برای تعیین ریال مناسب نمی باشند چون ارتفاع محاسبه شده توسط این معادلات علی رغم اینکه از مقاومت فاز ÷یوسته صرف نظر شده خیلی بیشتر از ارتفاع واقعی ستون است ( کاهش مقاومت فازها در برابر انتقال جرم سبب کاهش ارتفاع محاسبه شده برای ستون می شود). استفاده از معادلات Lochiel and Calderbank , Johanson and Hamielec برای تعیین R در طراحی مناسبتر هستند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی های ارتفاع ستون توسط معادله اصلاح شده Handlos and Baron نشان می دهد ارتفاع های محاسبه شده خیلی کمتر از ارتفاع های واقعی هستند و افزایش چرخش های درونی قطرات که نسبت مستقیم با قطر قطرات دارد سبب کاهش ارتفاع محاسبه شده ستون می شود.

کلیدواژه‌ها