دوره و شماره: دوره 7، شماره 0 - شماره پیاپی 1000180، فروردین 1346