چند سخن پیرامون بند شیمیایی

نویسنده

چکیده

در بخش دوم این مقاله گفت و گوی خود را با دانشجویان گرامی دنبال می کنیم و چند نکته درباره بند شیمیایی را به زبانی ساده و طبق نگرش های امروزین یاداور می شویم