دوره و شماره: دوره 14، شماره 0 - شماره پیاپی 1000167، مهر 1348