محاسبه اتصال کوتاه د رشبکه ها از طریق روش پتانسیلی Nبکمک مولفه های متقارن متداول در اروپا و طریقه بکار برده شده در آمریکا