کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری

دوره 43، شماره 2، اسفند 1388

Reza Mahmudi؛ کتایون تقی زاده


ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

مریم حورعلی؛ محمد فتحیان؛ عباس منتظری؛ منصوره حورعلی