کلیدواژه‌ها = احیا پذیری
اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان

دوره 42، شماره 5، شهریور 1387

علی دباغ؛ شهرام رایگان؛ حسین عبدی زاده؛ رامز وقار