اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان

نویسندگان

چکیده

احیاپذیری کلوخه ها، معمولاً به عنوان اصلی ترین عامل در ارزیابی کیفیت آنها به شمار می رود؛ ولی این خاصیت بدون ویژگی های مطلوب مکانیکی، کم ارزش بوده و بازده کوره بلند را کاهش می دهد. در این پژوهش، اثر ماده تالک بر احیاپذیری و استحکام کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، مواد اولیه ، با نسبت های مشخص به همراه مقادیر مختلف رطوبت و تالک، توسط دیسک گردان مخلوط شده و سپس کلوخه سازی توسط دستگاه آگلومراسیون در دمای C°1150 انجام گرفت. احیا پذیری کلوخه ها در دماهای C°950، C°1050 و C°1150 و زمان های 30، 60 و 90 دقیقه ارزیابی گردید. مقاومت مکانیکی کلوخه ها نیز با روش تامبلر تعیین شد. در مورد چسب تالک مشاهده شد که با افزودن آن تا یک مقدار مشخص، استحکام افزایش یافته و سپس دوباره افت
می کند. از طرف دیگر افزودن تالک همواره موجب کاهش احیا پذیری می گردد.

کلیدواژه‌ها